Lesatarikan Budaya Lokal, HMJ Sejarah Gelar Kegiatan SANISWARA 2023